MEMBERSHIP

MEMBERSHIP

(listed in no particular order)

 


China

Shi-Ting Li(李世亭)

Jun Zhong(仲骏)

Yan-Bing Yu(于炎冰)

Li Zhang(张黎)

Guo-Qiang Chen(陈国强)

Jie Hu(胡杰)

Wei-Bang Liang(梁维邦)

Wen-Hua Yu(俞文华)

Xiao-Feng Jiang(姜晓峰)

Jian-Qiang Qu(屈建强)

Chong Wang(王翀)

Ying-Qun Tao(陶英群)

Su-Tao Yuan(袁苏涛)

Hua Guo(郭华)

Liu-Guan Bian(卞留贯)

Yong Zhang(张勇)

Ning Su(苏宁)

Chang-Di Zhao(赵长地)

Liang-Wen Zhang(张良文)

 

USA

Raymond F. Sekula, Jr.

Gail Rosseau

Parthasarathy Thirumala

 

Canada

Anthony M. Kaufmann

Marshall Wilkinson

 

France

Marc Sindou

 

Japan

Akinori Kondo

Toru Hatayama

Takamitsu Fujimaki

Kenichi Amagasaki

 

Korea

Kwan Park

Sang Sun Chung

Sang Hoon Lee

Byung-Chul Son

 

New Zealand

Dirk de Ridder

 

Italy

Alessandro Olivi

Marco Fontanella

Massimiliano Visocchi

Pasqualino Ciappetta

Germany

Maximilian Mehdorn

UK

Nigel Duncan Mendoza

Mahmoud Hamdy Kamel

Saudi Arabia

Maher Al-Hejji

Brazil

Manoel Teixeira